Stiri si noutati travellot

toate stirile

Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate

LEGEA NR.248/2005 PRIVIND REGIMUL LIBEREI CIRCULATII A CETATENILOR ROMANI

IN STRAINATATE

- ASPECTE DE INTERES -

Noul cadru normativ ce asigura exercitarea dreptului la libera circulatie al cetatenilor
români în

strainatate, precum si limitele exercitarii acestui drept, realizat conform principiilor
europene, va intra în

vigoare la data de 29.01.2006.

Prin Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români
în strainatate este

garantat dreptul cetatenilor români care îndeplinesc conditiile legale
de a calatori în strainatate, de a emigra si

de a reveni oricând în tara si sunt consacrate, totodata, principii
europene fundamentale în ceea ce priveste

protectia minorilor. Totodata, nici o autoritate romana nu ii poate interzice,
in nici o situatie, unui cetatean

roman sa se reintoarca pe teritoriul Romaniei.

În considerarea importantei si atentiei de care se bucura, la nivelul Uniunii
Europene dreptul la libera

circulatie, se impunea ca si România sa consacre norme care sa raspunda
exigentelor la nivel comunitar si sa

fie în acord cu reglementarile europene care guverneaza acest domeniu.

Aspectele de noutate ce rezulta din textul actului normativ, raportate la activitatea
desfasurata de

institutia noastre, privesc urmatoarele:

- regimul pasapoartelor în România;

- iesirea din tara a minorilor;

- obligatiile si responsabilitatile cetatenilor români posesori de pasaport,
care calatoresc în

strainatate;

- limitarea exercitarii dreptului cetatenilor romani la libera circulatie in strainatate;

- masurile de suspendare a dreptului de a folosi pasaportul, dispuse în
temeiul O.G.nr.65/1997

privind regimul pasapoartelor în România, cu modificarile si completarile
uleterioare;

A. REGIMUL PASAPOARTELOR ÎN ROMÂNIA;

I. Documente de calatorie în strainatate

Documentele de calatorie în strainatate sunt consacrate în noul cadru
normativ, astfel:

• pasaport diplomatic;

• pasaport de serviciu;

• pasaport simplu;

• titlu de calatorie.

Documentele de calatorie în strainatate sunt consacrate în noul cadru
normativ astfel:

1. emise de Ministerul Administratiei si Internelor

- pasaportul simplu (în viitor cu mediu de stocare electronica a datelor
biometrice ale

persoanei si a altor date personale dintre cele cuprinse în fila informatizata);

2. emise de Ministerul Afacerilor Externe

– pasaportul diplomatic

– pasaportul de serviciu

– titlu de calatorie

– pasaportul simplu temporar

Totodata, în contextul importantei exercitarii dreptului la libera circulatie
de catre cetatenii români si

a solutiilor adoptate la nivelul statelor europene, precum si iminenta aderare
a României la Uniunea

Europeanã, preconizata a se realiza la 1 ianuarie 2007, se impune preluarea
normelor instituite de

Regulamentul Consiliului Europei nr.2252/2004, potrivit carora statele membre
trebuie sa asigure

procedurile necesare pentru emiterea pasapoartelor cu date biometrice încorporate
(într-o prima faza,

imaginea faciala si, ulterior, amprenta digitala).

II. Valabilitatea pasapoartelor simple

Valabilitatea pasapoartelor simple este stabilita dupa cum urmeaza:

a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani;

b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa între 14 si 25 de ani;

c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani.

Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, pasapoartele
se pot elibera cu o valabilitate

solicitata de parinti sau de reprezentantii legali, fara a se putea depasi termenul
de 3 ani.

Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, pasapoartele se
pot elibera, la cererea parintilor, cu o

valabilitate mai mica de 5 ani, cu conditia sa nu depaseasca data la care titularul
împlineste vârsta de 18 ani.

Valabilitatea pasapoartelor simple înceteaza de drept la data la care se
constata de catre autoritatile

competente faptul ca sunt deteriorate sau distruse sau, dupa caz existenta în
continutul acestora a unor

stersaturi ori modificari operate fara drept.

Valabilitatea mentiunii privind înscrierea minorilor în pasaportul
parintelui este de 3 ani, dar nu mai

mare decât valabilitatea pasaportului, precum si decât perioada ramasa
pâna la împlinirea vârstei de 14 ani de

catre acestia.

De la momentul la care se va stabili includerea unui mediu de stocare electronica
a datelor biometrice

ale persoanei si a altor date personale dintre cele cuprinse în fila informatizata,
autoritatile competente vor

elibera pasapoarte simple temporare cu valabilitate de 1 an.

Pasapoartele diplomatice se elibereaza de regula, cu o valabilitate de 5 ani,
care poate fi prelungita o

singura data, fara a se putea depasi 10 ani de la data emiterii.

Pasapoartele de serviciu se elibereaza cu o valabilitate de 5 ani, care poate
fi prelungita o singura

data, fara a se putea depasi 10 ani de la data emiterii.

Titlul de calatorie se elibereaza cu o valabilitate de cel mult 1 an. Valabilitatea
titlului de calatorie

înceteaza de drept la data intrarii titularului în România.

III. Pasaportul simplu

Pasaportul simplu se elibereaza, la cerere, cetatenilor români care îndeplinesc
conditiile legale si nu

se afla în una dintre situatiile de limitare a dreptului de a calatori în
strainatate.

Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de catre solicitanti
în tara, la

serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor ori la serviciile publice
comunitare pentru

eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, în a caror raza de competenta
au domiciliul sau, dupa caz,

resedinta, iar în strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare
ale României.

Tot în sprijinul cetateanului, au fost identificate si consacrate în
plan normativ unele situatii

exceptionale în care cererile de eliberare a pasapoartelor simple pot fi
solicitate la cel mai apropiat

serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple,
si anume în cazul în care

se argumenteaza necesitatea eliberarii unui pasaport simplu prin faptul ca titularul
urmeaza sa se deplaseze în

strainatate pentru a urma un tratament medical fara de care viata sau sanatatea
îi este pusa în pericol,

prezentându-se documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate
de autoritatile medicale române.

Iar în situatia în care persoana respectiva este lipsita temporar
de capacitatea de exercitiu cererile

pentru eliberarea pasapoartelor simple pot fi depuse în numele titularului,
de catre autoritatile medicale

române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea
si evidenta pasapoartelor simple.

Prin noul cadru normativ protectia cetatenilor împotriva oricaror abuzuri
este garantata si prin

aceea ca respingerea cererii de eliberare a unui pasaport se face prin comunicarea
unei decizii si a motivelor

care au determinat acest demers, asigurând acestora posibilitatea exercitarii
cailor legale de atac (decizia fiind

supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004).

În vederea degrevarii serviciilor publice comunitare de o serie de responsabilitati
si în scopul

asigurarii unei mai bune deserviri a cetatenilor români, au fost mentinute
prevederile privind depunerea

personal sau prin mandatar, a cererilor pentru aplicarea în pasaportul simplu
a mentiunii privind stabilirea

domiciliului în alt stat sau pentru eliberarea unui pasaport simplu, cu
mentionarea tarii de domiciliu, atât la

misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar când
se afla temporar în tara, la serviciile

publice comunitare pentru evidenta persoanelor ori la serviciile publice comunitare
pentru eliberarea si

evidenta pasapoartelor simple, pe a caror raza a avut ultimul domiciliu sau, dupa
caz, resedinta, cât si la

sediul Directiei Generale de Pasapoarte.

Cetatenii români pot beneficia de procedura de efectuare a mentiunilor privind
stabilirea

domiciliului în strainatate, când se afla în una dintre urmatoarele
situatii:

• au dobândit un drept de sedere pentru o perioada de cel putin un
an sau, dupa caz, i

s-a prelungit succesiv dreptul de sedere, în decurs de un an, pe teritoriul
statului respectiv;

• au dobândit un drept de sedere pe teritoriul statului respectiv,
în scopul reunificarii familiale cu o

persoana care domiciliaza pe teritoriul acelui stat;

• au dobândit un drept de lunga sedere sau, dupa caz, un drept de
sedere permanenta pe teritoriul

statului respectiv;

• au dobândit cetatenia statului respectiv.

IV. Termenele de emitere a pasapoartelor

În ceea ce priveste politicile vizând termenele de solutionare a cererilor
pentru eliberarea

pasapoartelor simple sau pentru includerea minorului în pasaportul parintelui,
acestea se mentin.

Astfel, termenul pentru eliberarea pasapoartelor simple sau pentru includerea
minorului în pasaportul

parintelui nu poate fi mai mare de 20 zile lucratoare.

În cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice si oficiile consulare
ale României în strainatate

termenul pentru eliberarea pasaportului simplu nu poate fi mai mare de 90 de zile
calendaristice de la data

depunerii cererii.

Termenul pentru solutionarea cererilor depuse în regim de urgenta nu poate
fi mai mare de 3 zile

lucratoare.

Se mentine, la eliberarea pasapoartelor simple în regim de urgenta, obligativitatea
achitarii tarifului

suplimentar de 100 RON, cu exceptia situatiilor în care persoana calatoreste
datorita îmbolnavirii grave ori

decesului unei rude apropiate, efectuarii unui tratament medical de urgenta sau
citarii într-un proces în

strainatate.

V. Eliberarea pasapoartelor cetatenilor români minori

Minorilor cetateni români, care nu se afla în una dintre situatiile
de suspendare a exercitarii

dreptului la libera circulatie în strainatate, li se elibereaza pasapoarte
simple în urmatoarele conditii:

• în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani,
numai la cererea ambilor parinti, a

parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost încredintat prin
hotarâre judecatoreasca

ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal;

• în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani,
la cererea acestuia, numai cu acordul

ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost încredintat
prin hotarâre

judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului
legal.

În situatia în care se solicita eliberarea unui pasaport pentru un
minor sau, dupa caz, includerea

minorului în pasaportul unui parinte si nu exista, daca legea o cere acordul
celuilalt parinte, autoritatile

competente vor elibera pasaportul sau, dupa caz, vor include minorul în
pasaportul parintelui solicitant, daca

se argumenteaza necesitatea eliberarii sau includerii prin faptul ca minorul urmeaza
sa se deplaseze în

strainatate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale, prezentând
documemente doveditoare în

acest sens.

În cazul în care se argumenteaza necesitatea eliberarii pasaportului
prin faptul ca minorul urmeaza sa

se deplaseze în strainatate pentru a urma un tratament medical fara de care
viata sau sanatatea îi este pusa în

pericol, prezentând documente doveditoare în acest sens, emise ori
avizate de autoritatile medicale române,

autoritatile compentente vor elibera pasaportul chiar daca exista acordul doar
al unuia dintre parinti.

Emiterea pasaportului pentru minor sau, dupa caz, includerea acestuia în
pasaportul unuia dintre

parinti, în situatia în care exista neîntelegeri între
acestia cu privire la exprimarea acordului, cu exceptia

situatiilor prevazute la cele doua alineate de mai sus, se efectueaza numai dupa
solutionarea neîntelegerilor

de catre instanta de judecata, în conditiile legii.

B. IESIREA DIN TARA A MINORILOR

Conform art.2 alin.(2) din lege, „cetatenii romani minori pot calatori in
strainatate numai insotiti,

cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, in conditiile prezentei
legi.

In sensul legii, prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit
legii, sa exercite

drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor.

Conform art.30 alin.(1) din lege, lucratorii politiei de frontiera permit iesirea
din tara a

cetatenilor romani minori numai daca sunt insotiti de o persoana fizica majora,
in urmatoarele cazuri:

- in situatia in care calatoreste in strainatate insotit de ambii parinti, i se
permite iesirea in aceleasi

conditii si impreuna cu acestia;

- in situatia in care calatoreste impreuna cu unul dintre parinti, i se permite
iesirea in aceleasi

conditii si impreuna cu acesta numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie
a celuilalt parinte, din

care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective
in statul sau in statele de

destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia sau, dupa caz, face dovada
decesului celuilalt parinte;

Nu mai este necesara declaratia celuilalt parinte, daca parintele insotitor face
dovada faptului ca

minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si
irevocabila.

- daca este insotit de o alta persoana fizica majora i se permite iesirea in aceleasi
conditii si impreuna

cu aceasta numai daca persoana insotitoare prezinta o declaratie a ambilor parinti
sau, dupa caz, a

parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa
definitiva si

irevocabila, a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal,

Poate avea calitatea de insotitor si o persoana anume desemnata din cadrul unei
societati comerciale

autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international
de persoane.

Totodata, prin derogare de la prevederile sus-mentionate, organele politiei de
frontiera permit iesirea

din Romania a minorilor insotiti, numai in urmatoarele situatii:

a) in cazul in care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate
prin faptul ca minorul

urmeaza sa beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul
Romaniei si fara de care

viata sau sanatatea ii este pusa in mod grav in pericol, cu conditia sa prezinte
documente doveditoare in acest

sens, emise sau avizate de autoritatile medicale romane, din care sa rezulte perioada
si statul sau statele in

care urmeaza sa se acorde tratamentul medical respectiv, chiar daca nu exista
acordul ambilor parinti, al

celuilalt parinte, al parintelui supravietuitor sau al reprezentantului legal;

b) in cazul in care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate
prin faptul ca minorul

se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale, cu conditia sa prezinte documente
doveditoare in acest

sens, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura
aceste studii sau concursuri,

chiar daca nu exista acordul doar al unuia dintre parinti.

Nota: Declaratiile prevazute ca si conditii la calatoria minorului în strainatate
trebuie redactate in

doua exemplare si trebuie sa fie autentificate in tara de notarul public, iar
in strainatate, de misiunile

diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori, daca au fost date in fata
autoritatilor straine, sa

indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata
apostila conform

Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale
straine, adoptata la Haga la 5

octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999,
aprobata prin Legea nr.

52/2000, cu modificarile ulterioare. Un exemplar al declaratiei se pastreaza de
catre insotitor, iar al doilea

exemplar insoteste pasaportul minorului.

C. OBLIGATII SI RESPONSABILITATI ÎN SARCINA CETATENILOR ROMÂNI

POSESORI DE PASAPORT, CARE CALATORESC ÎN STRAINATATE

Trebuie retinut faptul ca pe lânga avantajele de care beneficiaza cetatenii
români posesori ai unui

asemenea document, care calatoresc în strainatate, exista si o serie de
obligatii si responsabilitati:

• sa respecte legislatia României si sa nu desfasoare activitati de
natura sa compromita imaginea

României ori care sa contravina obligatiilor asumate de România prin
documente internationale;

• sa respecte legislatia statului în care se afla, precum si scopul
pentru care li s-a acordat dreptul de a

intra si, dupa caz, de a ramâne pe teritoriul statului respectiv, în
conditiile stabilite prin legislatia

acestuia sau prin documentele internationale încheiate cu România;

• sa depuna toate diligentele în vederea acordarii de ajutor cetatenilor
romani aflati în dificultate pe

teritoriul statului pe care se afla, informând cu privire la astfel de situatii
misiunile diplomatice si

oficiile consulare ale României din statul respectiv;

• în cazul stabilirii resedintei sau a domiciliului în strainatate,
sa informeze cea mai apropiata misiune

diplomatica sau oficiu consular al României;

• sa informeze cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular
al României cu privire la

orice schimbare intervenita în starea lor civila.

• informarea autoritatilor competente si obtinerea, dupa caz, a unor adeverinte
în cazul pierderii,

distrugerii ori furtului pasaportului simplu;

• predarea pasapoartelor simple gasite ori ale celor ce au apartinut persoanelor
decedate celei mai

apropiate unitati de politie sau autoritatii emitente.

D. LIMITAREA EXERCITARII DREPTULUI CETATENILOR ROMANI LA LIBERA

CIRCULATIE IN STRAINATATE

Cetatenilor români le este garantat dreptul la libera circulatie însa
în situatia nerespectarii

obligatiilor legale acestora le poate fi limitata exercitarea acestui drept în
conditiile limitativ prevazute de

lege.

Limitarea exercitarii dreptului cetatenilor romani la libera circulatie in strainatate
se poate face numai

temporar, in cazurile si in conditiile prevazute in lege si consta in restrangerea
sau, dupa caz, suspendarea

exercitarii acestui drept.

RESTRÂNGEREA exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate reprezinta
interdictia

temporara de a calatori in anumite state, dispusa de autoritatile competente romane,
in conditiile prezentei

legi.

Aceasta masura poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 3 ani numai in conditiile
si cu

privire la urmatoarele categorii de persoane:

a) cu privire la persoana care a fost returnata dintr-un stat in baza unui acord
de readmisie

incheiat intre Romania si acel stat;

Masura se dispune, la solicitarea Directiei Generale de Pasapoarte, cu privire
la statul de pe teritoriul

caruia a fost returnata persoana, de catre tribunalul in a carui raza teritoriala
se afla domiciliul acestei

persoane, iar cand aceasta are domiciliul in strainatate, de catre Tribunalul
Bucuresti.

b) cu privire la persoana a carei prezenta pe teritoriul unui stat, prin activitatea
pe care o

desfasoara sau ar urma sa o desfasoare, ar aduce atingere grava intereselor Romaniei
sau, dupa caz,

relatiilor bilaterale dintre Romania si acel stat.

Masura se dispune, la solicitarea institutiei cu competente in domeniul apararii,
ordinii publice sau

sigurantei nationale care detine date ori informatii cu privire la activitatea
pe care persoana o desfasoara sau

urmeaza sa o desfasoare in strainatate, de catre tribunalul in a carui raza teritoriala
se afla domiciliul acestei

persoane, iar cand aceasta are domiciliul in strainatate, de catre Tribunalul
Bucuresti.

Cetatenilor romani impotriva carora s-a dispus masura restrangerii exercitarii
dreptului la libera

circulatie in strainatate li se poate permite iesirea din Romania numai daca se
afla in una dintre

urmatoarele situatii:

a) declara ca nu calatoresc in statul/statele cu privire la care s-a instituit
aceasta masura;

b) din documentele de transport nu rezulta faptul ca urmeaza sa calatoreasca in
statul/statele cu privire

la care s-a instituit aceasta masura;

c) punctul de trecere a frontierei in care se prezinta nu este unul situat la
frontiera comuna cu statul cu

privire la care s-a instituit aceasta masura.

In cazul in care se permite iesirea din Romania in conditiile mentionate, cetateanului
roman i se pune

in vedere de catre organele politiei de frontiera faptul ca, pe perioada deplasarii
in strainatate, nu are dreptul

sa calatoreasca in statul/statele cu privire la care s-a instituit masura restrangerii
exercitarii dreptului la

libera circulatie in strainatate, pe perioada pentru care s-a dispus aceasta restrangere.

Mentiunile referitoare la perioada si statul/statele pentru care se aplica masura
restrângerii exercitarii

dreptului de a calatori în strainatate se efectueaza în pasaportul
simplu de catre serviciul public comunitar

exclusiv în baza hotarârii definitive si irevocabile, a instantei
competente, prin care s-a dispus masura.

În cazul returnarii unui cetatean român în baza unui acord de
readmisie încheiat între România si un

stat membru al Uniunii Europene, masura restrângerii dreptului la libera
circulatie în strainatate, trebuie sa se

refere la teritoriile tuturor acestor state, cu exceptia celor cu privire la care
persoana în cauza face dovada ca

are drept de intrare, pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana.

SUSPENDAREA exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate reprezinta
interdictia

temporara de parasire a teritoriului Romaniei, instituita de drept sau, dupa caz,
de catre autoritatile

competente, in conditiile prezentei legi.

Aceasta masura are caracter individual, cu exceptia situatiilor in care este instituita
prin lege speciala,

in cazul aparitiei unor situatii de natura sa o justifice in raport cu necesitatea
asigurarii apararii tarii sau a

securitatii nationale.

Dreptul unei persoane la libera circulatie in strainatate se suspenda numai in
urmatoarele situatii:

a) este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala si a fost dispusa instituirea
unei masuri preventive

in conditiile Codului de procedura penala;

b) a fost condamnata si are de executat o pedeapsa privativa de libertate;

c) este internata intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ,
in conditiile legii

penale;

d) nu a respectat masura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie
in strainatate, dispusa in

conditiile prezentei legi.

Autoritatile competente au obligatia sa informeze in scris, in conditiile prezentei
legi, persoana

impotriva careia s-a instituit o masura de limitare a exercitarii dreptului de
libera circulatie, asupra motivelor

care au determinat aceasta masura, precum si asupra perioadei pentru care s-a
limitat exercitiul acestui drept.

În situatia în care persoana nu a respectat masura restrângerii
exercitarii dreptului la libera circulatie în

strainatate, la solicitarea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera sau
a Directiei Generale de

Pasapoarte, suspendarea dreptului la libera circulatie se dispune de catre tribunalul
în a carui raza

teritoriala se afla domiciliul acestei persoane, iar când aceasta are domiciliul
în strainatate, de catre

Tribunalul Bucuresti pentru o perioada ce nu poate depasi 3 ani.

În situatia în care persoana împotriva careia se instituie masura
suspendarii exercitarii dreptului la

libera circulatie în strainatate a fost returnata în baza unui acord
de readmisie din statul pentru care i-a fost

restrâns dreptul la libera circulatie în strainatate, perioada pentru
care se poate suspenda acest drept

poate fi majorata pâna la 5 ani.

Pe durata suspendarii exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate,
cetateanului român i se

poate refuza temporar eliberarea documentului de calatorie, iar daca i-a fost
eliberat îi poate fi retras.

La cererea persoanei împotriva careia s-a dispus masura suspendarii exercitarii
dreptului la libera

circulatie în strainatate, instanta de judecata care a instituit aceasta
masura poate dispune suspendarea

temporara a executarii acesteia si înlocuirea acestei masuri, pentru o perioada
limitata de timp, cu masura

restrângerii dreptului la libera circulatie, în urmatoarele cazuri:

• persoana urmeaza sa se deplaseze în strainatate pentru a urma un
tratament medical care nu este posibil

pe teritoriul României si fara de care viata sau sanatatea îi este
pusa în mod grav în pericol, prezentând

documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autoritatile medicale
române;

• în cazul decesului în strainatate al sotului sau al unei rude
de pana la gradul al IV-lea inclusiv;

• în alte situatii obiective care necesita prezenta temporara a persoanei
pe teritoriul altui stat, fara de care

interesele legitime ale acesteia sau ale altui cetatean ar fi în mod grav
afectate.

În astfel de situatii, hotarârea pe care o pronunta instanta de judecata
trebuie sa stabileasca perioada

exacta, precum si statul/statele în care persoana poate calatori.

În ambele situatii (restrângere / suspendare a dreptului la libera
circulatie), este prevazuta o

procedura speciala mai rapida de judecare a cauzelor, precum si caile de atac,
sub rezerva faptului ca

exercitarea acestora nu suspenda executarea hotarârii instantei.

E. SOLUTIONAREA MASURILOR DISPUSE ÎN TEMEIUL LEGISLATIEI ANTERIOARE

(masurile de suspendare a dreptului de a folosi pasaportul, dispuse în temeiul
O.G.nr.65/1997 privind

regimul pasapoartelor în România, cu modificarile si completarile
ulterioare)

În conformitate cu noul cadru legislativ înceteaza de drept masurile
de suspendare a dreptului de

a folosi pasaportul, dispuse împotriva cetatenilor români, în
temeiul prevederilor O.G. nr.65/1997, cu

modificarile si completarile ulterioare:

• urmariti pentru creante exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate
unor persoane fizice,

persoane juridice sau statului (art.14 alin.1 lit.d);

• care au savârsit în strainatate fapte de natura sa aduca atingere
sigurantei nationale, mentinerii

ordinii publice, protectiei sanatatii sau moralei ori drepturilor si libertatilor
fundamentale ale altei

persoane, care sunt stabilite prin hotarâri judecatoresti sau fac obiectul
urmaririi penale sau care

au savârsit în strainatate fapte de cersetorie, constatata potrivit
legii, precum si împotriva

persoanelor returnate în baza acordurilor de readmisie încheiate de
România cu alte state sau

acelora care au depasit, în mod nejustificat, termenele de sedere în
statele pe teritoriul

carora au calatorit, cu exceptia celor dispuse cu privire la cetatenii români
returnati în baza

acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state, care
ramân în vigoare pentru o

perioada de 6 luni si pot fi transformate, înainte de expirarea acestui
termen, în masuri de

restrângere a dreptului la libera circulatie în strainatate, la solicitarea
Inspectoratului General al

Politiei de Frontiera sau, dupa caz, a Directiei Generale de Pasapoarte, de catre
instantele de

judecata (art.14 alin.1 lit.e).

Ramân în vigoare în conditiile în care au fost stabilite
masurile dispuse în temeiul art. 14 alin. (1)

lit. a) – c) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997, cu modificarile si completarile
ulterioare:

• împotriva cetatenilor români despre care existau date temeinice
ca au savârsit o infractiune pentru

care pedeapsa prevazuta de lege este mai mare de 2 ani închisoare si ca
intentioneaza sa

foloseasca pasaportul pentru a se sustrage urmaririi penale;

• împotriva cetatenilor români pentru care magistratul a dispus
instituirea masurii interdictiei

parasirii localitatii sau tarii;

• împotriva cetatenilor români care au fost condamnati si au
de executat o pedeapsa privativa de

libertate.

F.CONTRAVENTII LA REGIMUL JURIDIC APLICABIL PASAPOARTELOR SIMPLE

Constituie contraventii la regimul juridic aplicabil pasapoartelor simple, urmatoarele
fapte:

• nerespectarea de catre titularii mai multor pasapoarte valabile a obligatiei
de a preda autoritatilor

competente pasaportul sau pasapoartele detinute suplimentar, în termen de
15 zile de la încetarea situatiei

care a justificat detinerea simultana a doua sau mai multe pasapoarte;

• nerespectarea de catre titularii pasapoartelor simple a obligatiei de
a nu le înstraina, cu exceptia

situatiilor în care documentele se retin de autoritatile competente sau
se depun la misiunile diplomatice

ori oficiile consulare straine, în vederea aplicarii vizei;

• nerespectarea conditiei privind pastrarea pasapoartelor simple ale minorilor
care nu au împlinit vârsta de

14 ani, de catre parintii acestora, reprezentantii legali sau de catre însotitori,
atunci când minorii se

deplaseaza în strainatate împreuna cu alte persoane;

• retinerea pasaportului apartinând unei persoane, de catre alte persoane
decât cele autorizate;

• nerespectarea de catre titularii pasapoartelor simple a obligatiei de
a pastra documentul în conditii care sa

nu implice riscul deteriorarii, distrugerii sau pierderii acestuia;

• nerespectarea de catre titularul pasaportului simplu, declarat furat sau
pierdut, a obligatiei de a nu-l folosi

în situatia în care îl gaseste;

• folosirea pasaportului declarat furat sau pierdut de catre titularul acestuia,
în situatia în care l-a gasit,

înaintea declararii evenimentului la autoritatea competenta si a eliberarii
unui nou pasaport;

• nerespectarea de catre persoana returnata de pe teritoriul statului unde
îsi stabilise domiciliul, a obligatiei

ca în termen de 15 zile de la data intrarii în România sa declare
autoritatilor competente locul unde si-a

stabilit domiciliul, în conditiile legii;

• pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentului de calatorie în
mod repetat, într-un interval de 3 ani.

Cuantumul amenzilor variaza între 30 si 500 RON.

Conform Legii nr. 248/2005, se mentin prevederile legislative privind indeplinirea
de catre cetatenii

romani, la iesirea din tara, a conditiilor de intrare in statele membre ale Uniunii
Europene si in alte state, însa,

pentru perioada urmatoare, Ministerul Administratiei si Internelor are în
vedere posibilitatea renuntarii la o

serie din conditiile impuse pentru deplasarea cetatenilor români în
strainatate, pe fondul unei reduceri

consistente a nivelului migratiei acestora si a consecintelor sale.

INFORMATII DE BACKGROUND

- Zilnic, prin punctele de trecere a frontierei, ies din tara, în medie,
15.000 cetateni români.

- Numarul total al posesorilor de pasapoarte (cetateni români) este de aproximativ
5 milioane

persoane, dintre acestia doar 7.668 români având retinute documentele
de calatorie, ca

urmare a depasirii termenului legal de sedere în strainatate.
permanent link 2416 views 01 Feb 2006 17:08:42
Oups!